Бизнес Справка
АЛЕКСАНДРА БАКИЕВ

АЛЕКСАНДРА БАКИЕВ

Фирма: АЛЕКСАНДРА БАКИЕВ
Адрес: София, бул. Климент Охридски №96
GSM: 0898734588, 0888842770
Интернет сайт: http://www.alexfire.com

АЛЕКСАНДРА БАКИЕВ

АЛЕКСАНДРА БАКИЕВ ЕООД е дружество, което е лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност:
 • Сградни газови инсталации;
 • Битови газови бутилки;
 • Автомобилни газови уредби;
 • Парни и водогрейни котли;
 • Хидравлични и пневматични изпитания на бутилки;
 • Пожарогасители.
 
Фирмата извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност след договаряне с ползвателите на съоръженията с повишена опасност:
 • Регистрира, води на отчет и осъществява технически надзор на СПО;

 • Поддържа пряка връзка с ИДТН, като следи за промените в изискванията и нормативните документи;
 • Извършва консултации по технически надзор СПО;
 • Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа;
 • Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО;

 • Съдейства на ползвателите на СПО за: осигуряване във фирмите и спазване на действащите нормативни изисквания; осигуряване и съхраняване на Ревизионните Книги и др. документи, необходими за досиетата на СПО;наличието на инструкции и тяхното спазване от експлоатационния персонал и лицата, отговорни за безопасното експлоатиране на СПО.
 
Необходими документи за узаконяване на Авто-газови уредби /АГУ/:
 
Монтирането на АГУ на автомобили се извършва по инструкция, изработена от лицето, което ги монтира. Инструкцията трябва да съдържа:
 • Типа на горивната уредба на автомобилите, на които се монтира АГУ;
 • Наименованието, типа и модела на елементите от които ще се изгради уредбата;
 • Схема за закрепването към купето или шасито на автомобила на резервоара за втечнен въглеводороден газ;
 • Схема за закрепване на газопроводите към елементите на автомобила;

 • Електрически схеми за управление на елементите на АГУ;
 • Монтажна схема и схема за разположението и закрепването към автомобила на газовите елементи;
 • Проверките и регулировките, които трябва да се извършат след монтажа на АГУ;
 • Описание на операциите, които трябва да се извършват при техническото обслужване на уредбата, и тяхната периодичност;
 • Описание на операциите, които трябва да се извършат за спиране на притока или изтичането на газ при аварийна ситуация или пожар.
 

Лицето, извършило монтажа на АГУ, е длъжно да предостави на ползвателя на АГУ паспорт в два екземпляра със съдържание съгласно образеца в приложение № 6 и инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация на уредбата.
 
Необходими документи за регистриране на Авто-газови уредби:
 • Паспорт за газова уредба - предоставя се от монтажника, в паспорта задължително монтажникът попълва декларация за извършен монтаж;
 • Инструкция за монтаж и безопасна експлоатация - предоставя се от монтажника;
 • Протоколи от изпитвания - преди монтажа се извършва хидравличен тест на бутилката, важи и за нови бутилки;
 • Удостоверения за качество на използваните материали - при закупуване на авто-газова уредба , задължително трябва да има документи за качество, продавачът е длъжен да ви ги предостави;
 • Техническа документация на резервоара - всяка закупена бутилка се придружава със сертификат за качество.
 
Консултации:
 • Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение по изготвяне на оценка за пожарна безопасност;

 • Разработване на вътрешни правила по пожарна и аварийна безопасност в съответствие с действащите нормативни актове и осъщест­вяване на контрол за спазването им;
 • Отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;
 • Създаване на условия за безопасна ева­куация на хора материални ценности при пожари и аварии и за пожарогасене;
 • Изработване на противопожарни инструкции и правила;
 • Планове за евакуация и гасене при възникване на пожари и ликвидиране на аварии, заповеди и др. правила и разпоредби, в съответствие с Наредба І- 209/2004 година.