Бизнес Справка
АНТАРЕС

АНТАРЕС

Фирма: АНТАРЕС
Адрес: Варна, ул. Селиолу 11, офис 2
Телефон: 052699043, 052699044
Интернет сайт: http://www.antares-consult.com

АНТАРЕС

Счетоводна кантора АНТАРЕС има за свое кредо да защитава, информира и предпазва клиентите си в условията на приобщаващо се към Европейските стандарти българско законодателство. Основана през 1997г., близо 10 години АНТАРЕС гради своя професионализъм и опит.

Стараем се да прилагаме най-съвременните практики в данъчния, счетоводния и осигурителния сектор, за да предоставим оптимални решения и индивидуален подход на своите клиенти.

 

Тази задача ни ангажира с нови, по-високи критерии за приоритети и счетоводно обслужване, еквивалентни на тези в европейската общност. Освен пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица от различни области, ние предлагаме разработване на комплексни бизнес решения и проекти.

Сключването на всеки нов договор става след обстойни разговори и е съпътстван от редица приложения, целящи да дадат ясен регламент на отговорностите и ангажиментите ни.

Услуги:

  1. Счетоводни услуги и консултации
  • Оперативно счетоводство

- Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати, документи при постъпване и освобождаване на работници, подаване на информация за осигурените лица в НОИ
- Изготвяне и представяне на декларации и справки пред БНБ съгласно изискванията на Валутния закон
- Консултации по охрана на труда и организиране на контакти със служби по трудова медицина
- Текущо осчетоводяване на стопанските операции, изготвяне на ДДС, декларации и представянето им в съответната ТД на НАП
- Текущо начисляване на данъчни задължения и изготвяне на платежни документи за разплащания към републиканския и местния бюджет

  • Годишно счетоводно приключване

- Организиране на заверка на ГФО от одитори
- Изготвяне и представяне на Годишни финансови отчети и приложенията към тях
- Изготвяне и представяне на статистически форми към НСИ
- Изготвяне и представяне на данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

Всеки договор за счетоводно обслужване е придружен със съгласувана между страните работна програма, която описва конкретните оперативни задължения, които ни възлагате

При заявено желание от страна на възложителя, той получава междинни финансови отчети и анализи на стандартни и специфични икономически показатели


2.  Регистрация на фирми
Счетоводна кантора АНТАРЕС извършва първоначална съдебна регистрация и преобразуване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, както и последващите задължителни регистрации в НОИ, БУЛСТАТ, Комисия за защита на личните данни, Инспекция по охрана на труда и др.
Навременните регистрации, Ви спестяват значителни санкции и глоби.

 

3.  Кредитни обосновки и бизнес планове
В съвременната динамична среда, пред фирмите, които искат да останат и да се развиват на пазара, се поставят все по-високи изиквания както от законодателните изменения, така и от конкуренцията. В процеса на осъществяване на бизнес-плановете, възниква необходимост от допълнители инвестиционни или оборотни средства.

 

Финансовите институции предлагат широк спектър продукти, променят ги често и за неспециалист е трудно да се ориентира. Ние ще Ви помогнем да изберете оптималния кредитен продукт – краткосрочен или дългосрочен кредит, кредит за оборотни средства, овърдрафт или лизинг от най-подходящата за Вас банка.

Счетоводна кантора АНТАРЕС има сключени споразумения за сътрудничество със всички утвърдени банкови институции и разполага с актуална информация за предлаганите финансови услуги.

 

4.  Административни услуги
Започването и осъществяването на всяка икономическа дейност е свързано със спазването на разрешителни или лицензионни режими. За да улесним собствениците и управителите на фирми, ние предлагаме помощ при подготовката на документи за:

  • Разрешителни за търговия с тютюн и тютюневи изделия
  • Регистрация и запазване на търговски марки
  • Категоризация на заведения за хранене и средства за подслон
  • Регистрция по Закона за храните и разработка на системи за вътрешен контрол
  • Други удостоверения и разрешителни

 

5.  Имуществено и живото застраховане
При нас можете да направите застраховка на фирмено или лично имущество, също и застраховки Живот, Професионален риск и други. Сътрудничеството с лицензирани застрахователни брокери, ни осигурява подробна информация за продуктите и услугите на всички застрахователни компании. В зависимост от целите Ви, ще изберем най-подходящият продукт и застраховател.


6.  Електронни архиви
Навлизането на все по-нови технологии на обмен и класифициране на информация, предлага възможност за изгаждане на електронни архиви на документи, касаещи счетоводния и търговския документооборот.  Електронните архиви улесняват достъпа Ви до вашите документи и вие можете да разполагате с тях независимо от отдалечеността Ви от стационарно работно място.