Бизнес Справка
АТА Консулт ООД - Услуги

АТА Консулт ООД

Фирма: АТА Консулт ООД
Адрес: София, кв. Манастирски ливади Запад, ул. Бяло Поле 17, секция С, ет. 3, офис 11
Телефон: 029589276, 028592029, 028580565
Факс: 029584736
Интернет сайт: http://ataconsult.com

АТА Консулт ООД залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага широк набор от счетоводни и бизнес услуги:


Независим финансов одит

 

 • - проверка и заверка на годишни финансови отчети
 • - вътрешен одит
 • - одит по изпълнение на договорени процедури
 • - ограничен преглед на финансови отчети
 • - други услуги свързани с одита

 

Счетоводство

 

 • - текущо абонаментно счетоводно обслужване
 • - изготвяне на консолидирани финансови отчети в съответствие с политиката на групата
 • - изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по НСС и МСС
 • - консултации, свързани с изграждането на счетоводна и контролна система на дружествата и избор на счетоводна политика
 • - квалификация на счетоводен персонал

 

Мониторинг

 

 • - преглед и надзор върху счетоводството на предприятието, включително връзките му с другите отдели
 • - констатиране на недостатъци и пропуски при движението на документите, обработване на информацията, изготвяне на справки и отчетите към ръководството
 • - предлагане на процедури и правила за документално отразяване на бизнеса на компанията с цел осъществяване на ефективен управленски контрол
 • - контрол за прилагане на приетите процедури и текущо консултиране на щатния счетоводен отдел по различни финансово-счетоводни въпроси
 • - доклади до ръководството с констатации и препоръки за счетоводната и контролна система


Финансов анализ

 

 • - вътрешно-фирмен анализ на динамиката на финансови резултати, приходи и разходи, дълготрайни материални и нематериални активи, вземания
 • - фирмена задлъжнялост и капиталова структура
 • - оценка за ефективност и рентабилност
 • - бюджетиране и планиране
 • - анализ и оценка на рискове
 • - анализ и оценка на инвестиционни проекти


Труд и работна заплата

 

 • - поддържане на трудови досиета
 • - структуриране на отдели, изготвяне на ведомости и взаимоотношения с осигурителни организации
 • - съдействие за изграждане безопасни условия на труд, оценка на риска и други


Консултации

 

 • - финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • - съдействие при водене на преговори за разпореждане с активи и пасиви
 • - данъчни консултации и съвети, в т.ч. корпоративно и персонално данъчно планиране
 • - експертно мнение по въпроси, свързани с прилагането на МСС
 • - изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол
 • - правно-счетоводни консултации
 • - оценка на системите за счетоводна отчетност, с оглед подобряване на ефективността и осигуряване опазването на активите
 • - оценка на кредитоспособност и изготвяне на икономически обосновки за кредитиране
 • - консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване;
 • - консултации относно митническия режим и вносно-износните процедури
 • - финансови консултации
 • - оценки на предприятия и бизнес-проекти


Обучение

 

 • - организиране на семинари по прилагане на международните стандарти за финансова отчетност /МСС/
 • - организиране на семинари по актуални счетоводни и данъчни въпросии въпроси