Бизнес Справка
БЕЛЕР МЕДИКЪЛ

БЕЛЕР МЕДИКЪЛ

Фирма: БЕЛЕР МЕДИКЪЛ
Адрес: София, ул. Марагидик 10-А, партер
GSM: 0888148792, 0887212960
Интернет сайт: http://www.belermedikal.vibs.bg

БЕЛЕР МЕДИКЪЛ

БЕЛЕР МЕДИКЪЛ е службата по трудова медицина, пререгистирана през 2008 година на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването. Фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването. Организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.
Предлагани услуги:
 • Организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактични медицински прегледи. Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала, дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция;

 

 • Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран;
 • Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа. Трудово-правни консултации. Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:
 • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;
 • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;

 • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
 • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
 • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им. СТМ разполага с филиали в гр.Благоевград и гр.Бургас.