Бизнес Справка
Български газов център ЕАД - Курсове

Български газов център ЕАД

Фирма: Български газов център ЕАД
Адрес: София, ул. Филип Кутев 5
Телефон: 024283253, 024283256
GSM: 0878690069, 0889899639, 0889896669
Интернет сайт: http://www.bgc.bg

Български газов център извършва специализирано обучение и квалификация в областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на системи за газоснабдяване, съоръжения и инсталации.

 

Центърът притежава безсрочна лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:


Професионално направление: Електротехника и енергетика


Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: Газова техника, степен на професионална квалификация - трета
Специалност: Възобновяеми енергийни източници, степен на професионална квалификация - трета
Специалност: Топлотехника, степен на професионална квалификация - трета


Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Специалност: Газова техника, степен на професионална квалификация - втора

Специалност: Топлотехника, степен на професионална квалификация - втора

Специалност: Възобновяеми енергийни източници, степен на професионална квалификация - втора


Професия: Огняр
Специалност: Огнярство, степен на професионална квалификация - първа

 

Професионално направление: Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми


Професия: Сондажен техник
Специалност: Сондажни технологии, степен на професионална квалификация - трета
Специалност: Сондажна техника, степен на професионална квалификация - трета


Професия: Сондьор
Специалност; Проучвателно сондиране


Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане


Професия: Оперативен счетоводител
Специалност: Оперативно счетоводство, степен на професионална квалификация - трета


Професионално направление: Администрация и управление


Професия: Икономист
Специалност: Икономика и мениджмънт, степен на професионална квалификация - трета


Модерната база предоставя на обучаващите се възможност да получат, изпробват и усъвършенстват своите знания и умения в тази сфера. Обучението е организирано на модулен принцип, комбинира теоретични и практически занятия и се провежда от опитни преподаватели. На успешно завършилите се издава сертификат.

 

Курсове по заваряване на ПЕ, стомана и спояване се провеждат с партньори от Швейцария (Георг Фишер), Германия (Висман, ТЮВ), Газовите асоциации на Унгария и Хърватска, за което се издават нужните сертификати, признати в тези страни и ЕС.


В цената на курса не е калкулиран ДДС, съгласно привилегията от МОН и Националната агенция за професионално обучение и образование.

 

За контакт със специалист можете да се свържите на тел.: 0878 690069, 0889 896669, или на следните адреси в гр. София: ул. Филип Кутев 1 и проф. Боян Каменов 1.

 

 

Учебна база

 

За осигуряване на професионалното обучение Български газов център се предвижда учебно-производствена мрежа с необходимата материална база, научно-методично и кадрово обезпечаване. За нуждите на предвижданите обучения са предвидени:

 

  • - Базов център с учебни лекционни зали (мултимедия, екран, флипчарт, схеми, макети).

 

  • - Зали, оборудвана с автоматизирани обучаващи системи и тренажори, подпомагащи обучението;

 

  • - Учебни лаборатории за практическо обучение по: монтаж и настройка на газови уреди и съоръжения;

 

  • - Компютърна зала;

 

  • - Зали за теоретична подготовка в партьорски центрове в страната;

 

  • - Учебен полигон в София за практически обучения по изграждане на газоразпределителни мрежи, отклонения, както и монтаж на ГРИТ. На полигона ще се провежда и част от развойната дейност на Центъра, като изследвания за определяне на коефициент на газодинамично триене при движение на природен газ в тръби от ПЕ.


Дейността на Български газов център предполага ежегодно обучение на курсисти от газовите компании в страната.


Преподавателският персонал включва лектори от учебни заведения и висококвалифицирани специалисти, които участват в организирането, провеждането и методическото осигуряване на учебния процес. Освен тях се разчита и на специалисти, чиято дейност е свързана непосредствено с ръководството и контрола на учебния процес. Повишаването на квалификацията на щатните преподаватели се осъществява ежегодно.