Бизнес Справка
КОНТРАКТ ПЛЮС СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

КОНТРАКТ ПЛЮС СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Фирма: КОНТРАКТ ПЛЮС СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Адрес: София, ул. Дойран №12
Телефон: 028582669
GSM: 0887368662, 0886886555
Интернет сайт: http://www.kontraktplus.com

КОНТРАКТ ПЛЮС СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Фирма КОНТРАКТ ПЛЮС извършва счетоводните услуги,  здравно и социално осигуряване, данъчни, финансови и пенсионни консултации, предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.

Екипът на фирмата предлага професионално и модерно счетоводно обслужване с програмни продукти разработени от Микроинвест ООД, както и с други програмни продукти.


Нашите предимства:

 • Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Адекватни цени
 • Индивидуален подход
 • Посещения на място при клиента
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Стремежът ни е изграждането и поддържането на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, които да им осигурят спокойното развитие на бизнеса.


Предлага  следните услуги:

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството
 • Разработване на счетоводна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 • Съставяне на първични документи – фактури, протоколи, договори, известия към фактури, заповеди и отчети по командировки, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал,  Разчети по ДДС,
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 • Подотчетни лица, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството

 

ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Издаване и попълване на трудови книжки
 • Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер
 • Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно
 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
 • Попълване на осигурителни книжки
 • Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване
 • Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр
 • Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца.
 • Поддържане на архив от база данни на магнитен носител
 • Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване

 

 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • Регистрация и прекратяване на трудови договори по Интернет
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
 • Подаване на справки-декларации по ЗДДС
 • Защита при проверки и ревизии от приходната администрация
 • Доказване на “кадрова и техническа обезпеченост”
 • Подаване на Декларации образец 1 и 6
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни
 • Подаване на ИНТРАСТАТ документация
 • Подаване на Годишния финансов отчет към НСИ
 • Регистрация в Инспекцията по труда
 • Подаване на декларации и отчети в БНБ
 • Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица и приложенията към тях

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Дневник за издаване на трудови книжки,
 • Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ
 • Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден
 • Дневник за ползване на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ
 • Книга за отчитане на извънреден труд
 • Книга за регистриране на актове за трудови злополуки
 • Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО
 • Дневник за водене на болнични листа.
 • Служебни бележки и др.
 • Книга за ежедневен инструктаж