Бизнес Справка
КРИСТЕРА АД

КРИСТЕРА АД

Фирма: КРИСТЕРА АД
Адрес: Попово,
Телефон: 00887310011

КРИСТЕРА АД

Адрес: Попово, кв. Промишлена зона Тел: 0887 31 00 11 Email: office@bsast.com URL:

КРИСТЕРА АД е търговско дружество, регистрирано през 1998 година. Целта на създаването му е подготовката и участието в процедура по приватизация за покупка на обособена част от “Зърнени храни” ЕАД гр. София, представляваща Мелница и Зърнобаза, находящи се в гр. Попово, Търговищка област. На 15.02.1999 г. “Кристера” е класирано за купувач и сключва Договор за продажба на Мелница – гр. Попово, при условията на плащане в „кеш”, а на 01.04.1999 г. дружеството влиза във владение на предприятието. От тази дата “Кристера” АД води активна стопанска дейност в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост.
На 07.10.1999 г. в съответствие със Закона за съхранение и търговия със зърно, зърнобазата на “Кристера” АД е лицензирана като Публичен склад с капацитет 11 300 тона. На 01.07.2000 г. ръководството на дружеството взема решение, в следствие на анализ на стопанската дейност на дружеството в частта съхранение и издаване на складови записи срещу вложено зърно в публичния склад, да увеличи размера на лицензирания складов капацитет, който да е под режима на Публичен склад до 41 930 тона. Това е най-големия публичен склад от всички лицензирани публични складове в България. На 22.10.1999 г. на учредително събрание на Компенсационен фонд “Зърно”, “Кристера” АД, в качеството си на учредител на фонда по смисъла на Наредбата за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции, е избрана за член на Компенсационния фонд и за член на Управителния съвет като представител на публичните складове в страната.

Към Зърнобазата си “Кристера” АД разполага и с прилежаща към нея Мелница, с капацитет 30 000 тона годишно – пусната в експлоатация от 1994 г. Мелницата отговаря на всички съвременни технологични изисквания в мелничарската промишленост. Във връзка с тази дейност “Кристера”АД е член и на Съюза на Българските мелничари. В мелницата се произвеждат Брашна, Трици, Грис и Грухана пшеница.
Самата зърнобаза е с капацитет 60 000 тона. От цялата вместимост 15 000 тона са бетонни силози, 20 000 тона са метални складове – тип ЛИП и 25 000 тона са плоски складове. Годишно се съхраняват и търгуват между 100 – 130 000 тона зърно. Всички тези вместимости отговорят на необходимите технологични изисквания по Закона за съхранение и търговия на зърно. Системата от складови записи, която действа от 1999 г., дава възможност да се съхранява зърно за по-дълъг период от време, през който срещу издаден складов запис може да се финансира даден зърнопроизводител /влогодател и държач на складов запис/ и да изчака по-добра цена за реализация на готовата си продукция.

На разположение е и голям автопарк за превоз на товари, лицензиран от Министерство на транспорта и съобщенията, на основание чл.7 от Закона за автомобилните превози и чл.79 от Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари.
Съгласно настоящите нормативни изисквания, за производство на хранителни продукти, в Мелницата има изградена организация за осигуряване на входящ, текущ и изходящ контрол на суровините и готовата продукция. Контрола на качеството на готовата продукция се осъществява от отдел Технически контрол на качеството.
КРИСТЕРА АД разполага с модерно оборудвана лаборатория, съобразена с изискванията на ЕС. Тази инвестиция се е наложила поради необходимостта фирмата да отговори навреме на предизвикателството “присъединяване на България към ЕС и Европазарите”, т.е. повишаване степента на контрол на качаството на входящата суровина за преработка, а също така и повишаване качаството на произвежданите продукти. В тази връзка, в лабораторията се извършват детайлни анализи на всички видове зърно на клиенти, за установяване на качествените показатели.

Дружеството е един от първите лицензирани публични складове в България. Управленският му екип, още от самото стартиране на дейността през 1999 г., става един от радетелите на системата от складови записи в България. Във връзка с дейността си като публичен склад, ръководството и персонала на “Кристера” АД са били обучавани от американски специалисти в България, както и са участвали в специализирани обучения по търговия и съхранение на зърно в САЩ през 2000 г. и 2001 г. Според Националната служба по зърното и фуражите, Публичният склад на “Кристера” АД е най-успешно работещият в България и може да бъде пример за професионализъм и качество на работа.
От м. юли 2006 г. “Кристера “ АД разработи и стартира програма за финансиране производството на зърнени и маслодайни култури за своите партньори /зърнопроизводители/, в региона на Североизточна България. Програмата се състои от три етапа:
  • І-ви етап – Подпомагане потготовката на почвата за засяване, предсеитбено торене, сеитба и борба с вредителите, чрез предоставяне на дизелово гориво, сертифициран посевен материал, средства за борба с вредители и неприятели и при необходимост – средства за борба с плевелите;
  • ІІ-ри етап – Подпомагане пролетното подхранване на посевите и борба с вредителите, чрез предоставяне на материали за подхранване, дизелово гориво и средства за борба с вредители и неприятели;
  • ІІІ-ти етап – Подпомагане на жътвата, чрез предоставяне на дизелово гориво.