Общи условия на Biznes-spravka.com

Общи условия

1. Предмет

1. Настоящите общи условия са предназначени (1) за регулиране на отношенията между СиПиЕс ЕООД, ЕИК: 201251616, наричано по-долу за краткост по-долу Biznes-spravka.com и/или Доставчик, и потребителите, наричани по-долу Ползватели и/или Клиенти, на предоставяната от него услуга/услуги, наричана по-долу Услугата/Услугите, както и (2) общите условия или условията на ползване на Biznes-spravka.com, които уреждат правилата за използването на Biznes-spravka.com.

2. Общите условия на Biznes-spravka.com се прилагат за всички сделки с Ползватели по повод на предлагани от Biznes-spravka.com услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

3. Данни за доставчика

3.1. "СиПиЕс" ЕООД, ЕИК: 201251616 и идентификационен номер по ДДС: BG201251616 е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 21.

3.2. "СиПиЕс" ЕООД администрира сайта Biznes-spravka.com

3.3. Можете да се свържете с Biznes-spravka.com на посочения по-горе адрес, на телефон 0877/866-218 или на и-мейл адрес office@biznes-spravka.com.

4. Дефиниции

4.1. Ползвател (клиент) – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави заявки за участие в нея, заявява услуги и извършва всякакви други действия чрез нея.

4.2. Доставчик – Biznes-spravka.com или всеки друг търговец, предлагащ услуги на сайта Biznes-spravka.com.

4.3. Платформата – домейна Biznes-spravka.com и неговите поддомейни или мобилното приложение - Biznes-spravka.com.

4.4. Акаунт – раздел от сайта Палтформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Ползвателя да направи Заявка, и който съдържа информация относно Ползвателя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

4.5. Заявка – комуникационна форма между Biznes-spravka.com и Ползвателя, чрез който Ползвателя заявява на Biznes-spravka.com, намерението си за купуване на Услуги от Платформата.

4.6. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, сайтът Biznes-spravka.com или определени Услуги, които се предлагат за определен период от време, посочен от Доставчика.

4.7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Услуги в Платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

4.8. Обработване на лични данни - Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

4.9. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Biznes-spravka.com, на Ползвателя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана с Услугите и/или прилаганите тарифи от Доставчика в определен период от време;
 • данни относно Доставчик.

4.10. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Доставчика Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

4.11. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Услугите, така както са посочени в описанието им.

4.12. Въпрос – форма на обръщение към Ползватели/Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Услуги.

4.13. Отговор – писмена или устна информация, която е предадена на Ползвателя/Клиента, който е задал въпрос в Платформата и/или по телефона, касаеща определена Услуга и/или участие. Отговорът представлява обяснение, предоставено от Доставчика към Ползвателя в рамките на един диалог.

4.14. Неработен ден - събота, неделя, всички официални празници на Република България.

4.15. Работно време - от 08:30 до 17:30 часа всеки работен ден.

5. Общи положения

5.1. Общите условия на Biznes-spravka.com са задължителни за всички Ползватели на Платформата.

5.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

5.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Biznes-spravka.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели.

5.4. Biznes-spravka.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

5.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Biznes-spravka.com ще информира за това Ползвателите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Ползвател имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

5.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

5.7. Biznes-spravka.com полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Biznes-spravka.com уточнява, че всички изображенията имат илюстративено-насочващ характер.

5.8. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията в участията да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Biznes-spravka.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

5.9. Платформата съдържа линкове към други сайтове. Biznes-spravka.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

6. Характеристики на услугите

6.1. Доставчикът предоставя на Ползвателя срещу възнаграждение различни по вид, характеристики и обем Абонаментни планове описани в секцията Абонаментни услуги на сайта Biznes-spravka.com

7. Заявяване на услуга/услуги

7.1. След отправяне на търговско предложение по телефона от служител на Biznes-spravka.com, респективно приемащият телефонна заявка представител на Biznes-Spravka.com в началото на всеки разговор уведомява Ползвателя за своята самоличност, както и разкрива търговската цел на обаждането при отправяне на предложение по телефона.

7.2. Предложението на Biznes-Spravka.com към Ползвателя за продажба на Услуга/и от разстояние съдържа следната информация:

 • Електронният адрес на сайта Biznes-Spravka.com;
 • основните характеристики на Услугата/Услугите;
 • цената на Услугата/Услугите с включени всички данъци и такси;
 • стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на услугите, свързани с тях;
 • начина на плащане на цената на Услугата/Услугите, както и доставката и изпълнението им;
 • периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

7.3. Информацията по т. 7.1. и т. 7.2., по-горе, бива предоставяна на Ползвателя по ясен и разбираем начин, и подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

7.4. Ползвателят заявява желанието си да поръча Услуга/Услуги, чрез телефонен разговор, като Заявката съответно се регисрира от служител на Biznes-spravka.com от име на Ползвателя.

8. Цена на услуга/услуги и начини на плащане

8.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

8.2. Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: https://biznes-spravka.com/абонаментни-планове.

8.3. Ползвателят се задължава да изплати на Доставчика възнаграждение в уговореният размер. Сумата следва да бъде заплатена от Ползвателя непосредствено след получаване на фактура от Доставчика в брой или по посочената във фактурата банкова сметка.

8.4. Всички цени на Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС(данък добавена стойност) и всички други изисквани по закон данъци или такси.

8.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Biznes-spravka.com може да се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Ползвателя. Затова Biznes-spravka.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка за Услуги, продавани от Biznes-spravka.com.

9. Услуги, за които Ползвателят няма право на отказ

9.1. Не подлежат на възстановяване суми платени за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчика, Услуги които са вече активирани или за Услуги, които вече са били извършени.

10. Използване на подизпълнители

10.1. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Ползвателя за това. Доставчикът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

11. Правото на интелектуална и индустриална собственост

11.1. Съдържанието, съгласно определението в глава "Дефиниции", включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са интелектуална и/или индустриална собственост.

11.2. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате Платформата и сайт-а Biznes-spravka.com автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

11.3. Biznes-spravka.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

11.4. Нищо в сключения между Biznes-spravka.com и Ползвателя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Biznes-spravka.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Biznes-spravka.com върху Съдържанието. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Biznaes-spravka.com.

11.5. Всякакво Съдържание, до което Ползвателят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

11.6. Ползвателят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ, и/или на действащото законодателството.

11.7. Ползвателят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Bизнес-справка.com или чрез договорни лицензии с трети лица за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степентта на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Biznes-spravka.com и Ползвателя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Biznes-spravka.com и трети лица, които има право да потърси отговорността на Ползвателя за това.

11.8. Простото изпращане до Ползвателя или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Biznes-spravka.com няма да се счита за съгласие от страна на Biznes-spravka.com да позволи на Ползвателя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Biznes-spravka.com.

11.9. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Biznes-spravka.com.

Софтуерът, наличен за зареждане от сайт-а Biznes-spravka.com, е защитен с авторски права, които принадлежат на "СиПиЕс" ЕООД. Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, който включва Лицензионно споразумение, освен ако сте прочели и приели условията на Лицензионното споразумение. Копирането или разпространението на софтуера е забранен, освен предвдените случаи в съответното Лицензионно споразумение.

12. Поверителност

12.1. Ползвателят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Biznes-spravka.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Biznes-spravka.com: (1) поддържане на акаунта на Ползвателя, включително регистриране на заявки, осъществяване на заявените услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Заявки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл, по телефона или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, с цел проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

12.2. Ползвателят/Потребителят/Клиентът се съгласява да предостави на Biznes-spravka.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Заявка и осъществил сделка през Платформата. Biznes-spravka.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Biznes-spravka.com може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Ползвателят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Ползвателят е осъществил през или във връзка със Платформата. Biznes-spravka.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

12.3. С предоставянето на свои данни на Biznes-spravka.com (включително но не само и-мейл) Ползвателят/Потребителят/Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Biznes-spravka.com и/или трети лица, които са куриери, партньори на Biznes-spravka.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Biznes-spravka.com може да разработи общи програми за офертиране на Услугите на пазара и др.

13. Отговорност

13.1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателя вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставика.

13.2. Biznes-spravka.com и неговите доставчици или трети лица, упоменати в Платформата, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайт-а Biznes-spravka.com, други уеб сайтове свързани с Платформата, или информацията и услугите, в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение, или друга правна фигура, независио от наличието или не на предупреждение спрямо Biznes-spravka.com за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от страна на Ползвателя на материали, информация или услуги на Платформата доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Клиентът поема всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, за това тези ограничения или изключения може да се отнасят до Ползвателя.

14. Обработка на лични данни

14.1. Платформата предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейския регламент.

14.2. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

14.3. Съгласно изискванията на европейския регламент и българския Закон за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, Biznes-spravka.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

14.4. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Ползвателя относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Ползвателите относно статуса на Заявките им, оценката на предлаганите Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Услугите, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.

14.5. Ако потребител-ползвател е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-ползвател към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

14.6. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Заявка, Ползвателят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на "СиПиЕс" ЕООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 14.4 и 14.5 от настоящите общи условия.

14.6. Всеки Ползвател се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от европейския регламен и българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени), правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

14.7. Всеки Ползвател има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: България, гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 21, на вниманието на "СиПиЕс" ЕООД, или на електорен адрес: office@biznes-spravka.com, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

14.8. Всеки Ползвател може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: България, гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 21, или на електорен адрес: office@biznes-spravka.com, на вниманието на "СиПиЕс" ЕООД според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закона за защита на личните данни относно обработката с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
 • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона за защита на личните данни относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
 • уведомление до трети страни, на които личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.

14.9. Купувачът се съгласява и разрешава на Biznes-spravka.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са:

 • Kуриери: В случай на поискана доставка, част от данните Ви – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на Спиди или Еконт, които ще извършат доставката. С политиката за обработване на лични данни на Спиди може да се запознаете ТУК. С политиката за обработване на лични данни на Еконт може да се запознаете ТУК.
 • Разплащателни/банкови услуги.
 • При уеб анализ, извършван от Google; ако използвате плъгини или социалните мрежи, при условия уредени в секция Условия на Поверителност и други.

14.10. Личните данни на Ползвателя може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

15. Форсмажорни обстоятелства

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

16. Приложимо право - юриздикция

16.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Biznes-spravka.com и Ползватели, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община София-град (Софийска голяма община) без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.