Бизнес Справка
Сани 2001 ЕООД - Услуги

Сани 2001 ЕООД

Фирма: Сани 2001 ЕООД
Адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 11
GSM: 0898663408
Email: dixi@abv.bg

Сани 2001 е утвъдила и наложила се счетоводна комания, с богат опит в счетоводните услуги. Предлага по-лесно управление на Вашия бизнес, предлагайки два начина на обслужване: индивидуални услуги и такива в пакет.

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност
Съставяне на първични документи
Вторична обработка на счетоводната документация
Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС
Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
Попълване на патентни декларации за физически лица и ЕТ
Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ
Попълване на искания за издаване на документи от НАП
Изготвяне на Годишни данъчни декларации за ФЛ и ЮЛ
Попълване на справка за ФЛ, получили доходи, различни от трудови през годината
Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни счетоводни стандарти и публикуването им в Търговския регистър

 

 

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски
Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 

 

РЕГИСТРАЦИИ

 

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
Регистрация по ЗДДС
Инспекция по труда
Комисия за защита на личните данни
Национален осигурителен институт - НОИ
Национална Агенция по Приходите - НАП
Други

 


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Събиране на документи от офиса на клиента
On-line банкиране
Подаване на документи към различни институции
Издаване на актуални състояния
Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
Преводи, регистрации и пререгистрации и други
Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
Изготвяне на договори и други документи