Бизнес Справка
Солво ООД - Производство

Солво ООД

Фирма: Солво ООД
Адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43
Телефон: 028770281
GSM: 0899149953
Интернет сайт: http://www.solvo.bg

СОЛВО ООД

 

CFS - SOLVO®, както и базовия продукт- полиалуминиев хлорид, се получава при разтваряне на метален алуминий в солна киселина в условия на вътрешна електролиза.

 

Вътрешната електролиза, като метод за промишлено производство на алуминиев оксихлорид бе разработена и патентована през 1976 година.


Производството на базовия продукт - алуминиев оксихлорид / ОАХ - ОН 0269988 - 78 / бе организирано на различни места по изобретения - авторско свидетелство № 28756/1976 НРБ.

 

Първата инсталация за редовно производство на ОАХ по метода с капацитет 5000 t/г. бе построена през 1979 година в СХК Свилоза, град Свищов.

 

През 1990 година влезе в действие инсталация за производство на 2500 t/г. ОАХ в град Бургас - Технологичен център по екология и природни ресурси.

 

Изучаването на химизма на хидратационни и хидролизни процеси в разтвори на силни електролити и в частност полимеризацията в алуминий съдържащи разтвори доведе до разработването на серия от особено високоефективни реагенти/ 243KB / на база модифициране на ОАХ.


През 1994 година беше конструирана и изработена модулна инсталация за производство на CFS-SOLVO® по собствена технология.


Инсталираните на площадка в Сливен четири производствени модула осигуряват годишно производство от 7000 тона. Няма технически ограничения за броя на модулите, респ. в кратък срок обема на производството може да се увеличи съобразно потреблението на продукта.


Търговският продукт отговаря на изискванията на БДС EN 883:2005 Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди.