Бизнес Справка
ТИ ГИ АЙ

ТИ ГИ АЙ

Фирма: ТИ ГИ АЙ
Адрес: Русе, ул. Кап. Й. Маринов 4
Телефон: 082871741
GSM: 0878136307, 0885680555

ТИ ГИ АЙ

ТИ ГИ АЙ е фирма, чиято основна дейност е в сферата на счетоводните услуги.
Kлиентите ни могат да разчитат на коректно и професионално бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.
Предлагани услуги:
Абонаментно счетоводно обслужване:
 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС;
 • Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП;
 • Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения;
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на годишен отчет за статистиката;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси.
Предлагаме на своите клиенти да се възползват от животозастрахователните програми като добра възможност при разрешаването на редица ежедневни или неочаквани житейски ситуации, когато:
 • Планирате по - дългосрочни лични проекти или дългосрочно развитие на служителите;
 • Искате децата Ви да имат по - успешен старт и да получат по-добро образование;
 • Ежедневието Ви е динамично и непредвидимо, свързано с множество пътувания в страната и чужбина;
 • Имате нужда от допълнителна грижа ва здравето Ви и това на Вашия екип;
 • Искате да се погрижите за едно достойно бъдеще във времето на заслужен отдих;
 • Екипът Ви има нужда от защита 24 часа в денонощието.
Консултации:
 • Независимо дали сте юридическо или физическо лице, ние Ви предоставяме нашите професионални знания, умения и опит в услуга на клиента. Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство.
Отговаряме на конкретни въпроси и казуси в зависимост от спецификата на развиваната дейност, включително:
 • Коя е най-подходящата за Вас юридическа форма при регистрация на фирма;
 • Какви данъци и осигуровки ще плащате;
 • Как да се възползвате от законовите данъчни облекчения и да плащате по-малко данъци;
 • Каква форма на спестяване да изберете в условията на криза;
 • И много други.
ТРЗ и личен състав:
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа;
 • Текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне и подаване на заявления по КТ;
 • Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НОИ (Декларация - Обр. 1 и 6);
 • Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала.
Финансови услуги, консултации и данъчна защита:
 • Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии - общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси;
 • Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения. Запознаване на ръководителите на фирмите и персонала с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство, осигурителни отношения по КТ и други нормативни документи свързани с дейността на фирмата;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
 • Изготвяне на бизнес план и проекти;
 • Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове.