Бизнес Справка
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН

Фирма: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН
Адрес: Сливен, бул. 6-ти септември 27
Телефон: 044662825, 044662049
GSM: 0886860001
Интернет сайт: http://www.new.sliven.net

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН

Водоснабдяване и канализация ООД Сливен се обособява като самостоятелна стопанска единица през 1959 година след новото административно деление на България.

 

Фирмата се обособи като дружество със смесено държавно и общинско участие в управлението и стопанисването на производствените мощности и запазени основни дейности - водоснабдяване, канализация, пречистване на битови отпадни води, услуги на фирми и граждани, търговска дейност, проектиране и инвеститорски контрол при изграждане на водоснабдителни обекти.

 

Дейността си фирмата развива на територията на общините от Сливенска област - Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. В четирите общини обслужвани от фирма ВиК ООД - Сливен са обхванати общо 106 населени места с население 229 684 души, като в региона няма неводоснабдено населено място. Обслужват се общо 1125 км вътрешна водопроводна мрежа и 755 км външна водопроводна мрежа.

Дружество ВиК ООД - Сливен е регистрирано с решение на Сливенски Окръжен Съд по фирмено дело № 270 от 1989 година.

 

Производствените мощности и показатели на дейността са :

 

 • Обслужвани водоизточници - каптажи, дренажи, кладенци - 334 броя.
 • Санитарно - охранителни зони с обща площ 835 дка - 465 броя.
 • Основни помпени станции - 74 броя.
 • Бункерни помпени станции - 78 броя.
 • Хидрофори в населени места - 14 броя.
 • Водоеми – напорни, приземни с общ обем 124 360 м3 - 149 броя.
 • Кула водоеми - 4 броя с общ обем 360 м3.
 • Пречиствателни станции за отпадни води - 2 броя.
 • Автомобили от всички видове - 41 броя.
 • Автобагери - 16 броя.
 • Трактори - 2 броя.
 • Самоходни шасита - 1 брой.
 • Калочистачни машини - 2 броя.
 • Обща инсталирана мощност - 14 000 kW.
 • Собствени трансформатори - 50 броя.
 • Помпени агрегати - 366 броя.
 • Обслужвани абонати - предприятия и фирми - 3427 броя.
 • Обслужвани абонати - население - 98 456 броя.
 • Цялостната дейност във ВиК ООД - Сливен се изпълнява от 420 души, с необходима квалификация за изпълняваната работа.
 • От подаваните водни количества от водоизточниците петдесет до седемдесет на сто се осигуряват чрез помпени станции.


Язовир Асеновец е основно съоръжение в схемата на водоснабдяване на град Сливен. За пълнене на водохранилището е изградена вододовеждаща деривация Амза дере за 1160 л/сек, включваща три водохващания на водите на р. Беленска над мина Качулка. Водоснабдителният водопровод за 1345 л/сек започва от две гасителни шахти, разположени на специална площадка в левия скат.

Провежда се контрол върху качеството на питейната вода, съгласно стандартите на МЗ, БДС 2823-83 г. и Наредба № 9/ 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Извършва се химичен и микробиологичен анализ на водоизточниците, като качеството на водите се следи и чрез анализ на място при сигнали за замърсяване. Водите системно се обеззаразяват, като се използва високотехнологично оборудване на фирмите АДВАНС, JESKO и Проминент.

 

Градските пречиствателни станции за отпадни води в градовете Сливен и Нова Загора са проектирани да пречистват битови и промишлени води след локална обработка. Пречистването се извършва на биологичен принцип с оптимално разграждане на органичната маса във водата. За една година двете пречиствателни станции пречистват водно количество с обем 22 075 200 м3, а за периода от тяхното пускане в действие са пречистени 331 128 000 м3 отпадни води.

 

Контролът на отпадните води от различни източници на замърсяване е част от дейността на фирмата. Този контрол фирмата извършва със специално оборудвана автолаборатория, като ежеседмично се наблюдават източниците на замърсяване.

Водоснабдяване и Канализация OOД - Сливен изпълнява собствена инвестиционна програма. В структурно отношение инвестициите са насочени главно за реконструкция и модернизация на съществуващите производствени мощности, за използване на нови материали при изграждане и реконструкция на водопроводните мрежи, за поддържане на необходимото техническо равнище на съоръженията, отговарящо на съвременните изисквания на водоснабдяването.

 

Изградената компютърна мрежа е тип звезда при максимална скорост на трансфера 100 MBps. Основните насоки в развитието на технологичните процеси по обработка, въвеждане и анализиране на информацията в дружеството са задоволяване на високите изисквания към потребителите - фирми и граждани, а също така и по - пълното използване на новите компютърни технологични решения с цел вътрешна информация за финансово - счетоводен анализ, прогнозиране и управленски анализ.